Generalforsamling i region 2, 2018 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Onsdag, den 17. januar 2018

Antal fremmødte: 8 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad. 1 Martin Seilidt Press blev enstemmigt valgt.

Ad. 2 Christine Franck Jørgensen blev enstemmigt valgt.

Ad. 3 Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4 Spaniel klubben Region 2, Formandens beretning.
Det har været et stille år i Regionen og vi har måtte sige farvel til vores formand Sarah Lilaa, som var nødt til at stoppe af personlige grunde. Lidt efter valgte Flemming Jørgensen også at stoppe mest, fordi han ikke havde lyst mere, men også lidt på grund at den barriere, som der er mellem Spaniel klubben og FT-klubben. De vil begge blive savnet for deres viden og deres indsats i klubben.
I slutningen af september overtog Peter Friis, som var næstformand, formandsposten indtil næste valg.
Vi har dog fået etableret nogle forskellige aktiviteter for familiehunden sammen med vores faste træner Theresa Lund og Sara Pontoppidan som også har været udfordret med job og oversvømmelser på træningsbanen. Således blev det til 3 hold i hvalpemotivation, 1 hold i grunddressur for unghunde. Der har endvidere været kurser i agility, hundesvømning, Flyball samt HTM og rally kombi.
Igen i 2017 har der været vintertræning sammen med region 1 og region 3 for spanielejere med interesse for jagtdisciplinen. Tre hold blev slået op, begynder, øvede og udvidet øvede og alle tre hold var godt fyldt ud. 21 hunde var tilmeldt.
For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer eller bare blive bedre til at passe deres hund pels, har regionen afholdt kursus i pelspleje. Kamma Vallentin stillede op som vanlig og klar til, at klare selv den mest genstridige pels.
Regionens fokus på uddannelse har betydet, at 2 af klubbens medlemmer Lise Sørensen og Martin Press i 2017 påbegyndte grundinstruktør uddannelsen hos DKK, som afsluttes her i foråret 2018. Vi ser frem til at gøre brug af deres evner.
I 2016 besluttede bestyrelsen, at vi fremadrettet ville hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det har dog ikke været muligt i 2017, da vi ikke har haft nogen medlemsjubilarer.
For at se fremad i 2018, så startede vi året op med endnu et pelsplejekursus og igen med Kamma, og dårligt nok får vi afsluttet hvalpemotivation, som startede sidste år i december, før Theresa starter et nyt kursus sammen med et Unghunde/Grunddressur kursus.
Søs Galsgaard vender tilbage til Klubben med et sportræningskursus, som blev overtegnet og Søs fik hurtigt etableret et ekstra kursus til ventelisten. Vi håber på flere kurser i den retning, enten som begynder eller udvidet, da der er stor interesse i spor hos medlemmerne. Måske skyldes det også, at Spaniel Klubben er blevet godkendt til at give sporchampionat for spaniels og hermed kan stambogsfører Dansk sporchampion i Schweiss.
Vi savner trænere og kurser i den vestlige del af vores region. Vi har derfor prøvet sammen med en ekstern træner i Fuglebjerg, nær Slagelse, at slå et Nosework Intro kursus op i marts. Kurset blev udsolgt på under 24 timer, så om det skyldes interessen for kurset eller mangle på træning i området vides ikke endnu. Vi planlægger et lignede kursus i april/maj.
Vi søger med lys og lygte efter trænere i Vestsjælland og håber på hjælp fra vores medlemmer.
Herudover er der igen vintertræning sammen med region Nordsjælland i februar, hvor Region 2 stiller med Flemming Jørgensen og Martin Press som træner.
Nye spændende tiltag vil bl.a. være Hundefoto kursus med Martin Wacherhausen, som vil prøve at lære os amatører at tage gode billeder af vores hunde. Endvidere er et anderledes skue til sommer også i støbeskeen.
Formanden vil gerne takke trænerne og bestyrelsen for deres store arbejde sidste år og håber på et givtigt kommende år.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5 Fremlæggelse af regnskab
Resultat
Region 2 har for året 2017 opnået et resultat på -7.267 kr. mod 12.051 kr. i 2016
Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 7.411 kr. mod 19.559 kr. i 2016 – et fald på 62%.
Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne steget til 12.600 kr. i 2017 mod 6.303 kr. i 2016.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2017 41.880 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016, og udgøres af en egenkapital på 36.305 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016.

Medlemmer
Med en nettomedlemsafgang på 13 i 2017 er der ved årets udgang i alt 236 medlemmer i region 2.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6. Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7 Følgende var på valg til bestyrelsen:
Peter Friis – modtog genvalg
Martin Seilidt Press – modtog genvalg
Charlotte Schûtt – modtog ikke genvalg
Wivian Søs Galsgaard – opstillede

Og alle de opstillede blev valgt

Som suppleant blev Lise Lyholm Sørensen valgt

Ad. 8 Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor. Revision suppleant, ingen

Ad. 9 Eventuelt:
Robert Vallentin spurgte om det var korrekt at man kan stille på markprøve-begynder uden bestået land/vand-prøve. Det blev bekræftet, at det er korrekt.

Der eftersøges egnede træningsarealer evt. en fast træningsplads hvor de forskellige trænere kan have deres udstyr.

Kan tidligere trænere komme til at træne igen efter en pause – eller kræver det en for form brush-up-kursus? – Martin Seilidt undersøger.

Forsøger at genoplive fælles gåture (Oksbjerget, Vestskoven, Geels skov mm)

29. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand/webmaster: Peter Friis
Kasserer: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand: Wivian Søs Galsgaard
Sekretær: Christine Franck Jørgensen
Uddannelseskoordinator: Martin Seilidt Press
Suppleant: Lise Lyholm Sørensen